Get Adobe Flash player

สาระน่ารู้

ทุนการศึกษาและทุวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships)

ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษาต่อปริญญาโท และทุนวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

โดยรับสมัครในเดือนเมษายน 2557-30 มิ.ย.2557

FTCT101AH4N2

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนิสิตผุ้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการมหาวทิยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนนิสิตผุ้ช่วยวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้โครงการมหาวทิยาลัยวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2557

ดังเอกสารแนบ

VWIE0K10OPJ7                                                                                                               

การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท

งานการศึกษาขอแจ้งประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย
เรื่อง การยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษของนิสิตปริญญาโท

ดังเอกสารแนบ

ZDAM0P0YRZF9

โครงการให้ความช่วยเหลือสำหรับนิสิตที่เป็นบุตรของชาวนาที่ได้รับความเดือนร้อน จากโครงการรับจำนำข้าว

เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดโครงการให้ความช่วยเหลือสำหรับนิสิตที่เป็นบุตรของชาวนาที่ได้รับความเดือนร้อน จากโครงการรับจำนำข้าว
ฝ่ายกิจการนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน จึงขอความอนุเคราะห์ภาควิชา..และสาขาวิชา… เพื่อโปรดประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้นิสิตทราบ โดย
นิสิตสามารถขอรับแบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางเว็บไซต์กองกิจการนิสิต บางเขน http://www.sa.ku.ac.th/ และนิสิตสามารถส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะเกษตร กำแพงแสน ภายในวันที่ 24 มีนาคม 2557 เท่านั้น

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทักษะการเซตแมลงโครงการเตรียมความพร้อมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 32

   

 

    

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน

กองวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาและโครงการแลกเปลี่ยน ดังต่อไปนี้

  1. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น
  2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ Mie University ประเทศญี่ปุ่น
  3. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ Chiba University ประเทศญี่ปุ่น
  4. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ณ Kumamoto University ประเทศญี่ปุ่น
  5. ทุนศึกษ Endeavour Scholarships and Fellowships ประจำปี 2558 ของรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2558

 

หากสนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

http://www.intaff.ku.ac.th/Admin/WBfund/list_funds.php

 

กองวิเทศสัมพันธ์

 

หมายเหตุ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อโดยตรงที่กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ในเวลาราชการ

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับตอบคำถามใดๆ ทางอีเมล์และโทรศัพท์

--
International Affairs Division
Kasetsart University

E-mail : fro@ku.ac.th
Tel : 66 2 942 8173
Fax : 66 2 942 8170