Get Adobe Flash player

คณะกรรมการของภาควิชากีฏวิทยา

แต่งตั้งคณะกรรมการของภาควิชาฯ 3-2561

คำสั่ง

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ที่ 3/2561

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ของภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านต่างๆ ของภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินงานดังนี้

กรรมการฝ่ายวิจัย

 1. รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว                     ประธานกรรมการ
 2. รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล                         กรรมการ
 3. ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น                         กรรมการ
 4. ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์                   กรรมการ
 5. น.ส.ดวงทิพย์ กันฐา                           กรรมการและเลขานุการ

กรรมการฝ่ายบริการวิชาการ

 1. ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา                     ประธานกรรมการ
 2. ดร.มณฑาทิพย์ คงมี                          กรรมการ
 3. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์                  กรรมการ
 4. นายวิสูต ปิ่นตบแต่ง                           กรรมการ
 5. นายวิศรุต เสรีนิราช                           กรรมการ
 6. ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น                        กรรมการและเลขานุการ

กรรมการฝ่ายสารสนเทศ

 1. ดร.มณฑาทิพย์ คงมี                           ประธานกรรมการ
 2. 2. นายวิสูต ปิ่นตบแต่ง                        กรรมการ
 3. นายวิศรุต เสรีนิราช                            กรรมการ
 4. 4. น.ส.ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง                 กรรมการและเลขานุการ

กรรมการฝ่ายบริหารภาควิชาฯ

 1. ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา                     ประธานกรรมการ
 2. รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล                         กรรมการ
 3. รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว                     กรรมการ
 4. ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น                          กรรมการ
 5. ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์                   กรรมการ
 6. ดร.มณฑาทิพย์ คงมี                           กรรมการ
 7. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์                   กรรมการ
 8. น.ส.เสาวลักษณ์ จิตตยังกูล                 กรรมการและเลขานุการ

กรรมการฝ่ายจัดสรรนิสิตรับทุนพัฒนาศักยภาพนิสิต

 1. ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา                      ประธานกรรมการ
 2. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์                    กรรมการ
 3. ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์                    กรรมการและเลขานุการ

กรรมการฝ่ายการศึกษาและวิชาการ

 1. ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา                      ที่ปรึกษา
 2. รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว                     ประธานกรรมการ
 3. รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล                         กรรมการ
 4. ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น                         กรรมการ
 5. ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์                   กรรมการ
 6. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์                   กรรมการ
 7. ดร.มณฑาทิพย์ คงมี                           กรรมการและเลขานุการ

กรรมการฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

 1. ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา                     ประธานกรรมการ
 2. รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล                        กรรมการ
 3. รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว                    กรรมการ
 4. ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น                         กรรมการ
 5. ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์                   กรรมการ
 6. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์                   กรรมการ
 7. น.ส.เสาวลักษณ์ จิตตยังกูล                กรรมการ
 8. ดร.ดวงทิพย์ กันฐา                             กรรมการ
 9. น.ส.ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง                    กรรมการ
 10. นางปราณิศา วุฒาพาณิชย์ กรรมการ
 11. ดร.มณฑาทิพย์ คงมี กรรมการและเลขานุการ

กรรมการฝ่ายกิจกรรมนิสิต

 1. รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว                    ประธานกรรมการ
 2. ดร.มณฑาทิพย์ คงมี                         กรรมการ
 3. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์                 กรรมการ
 4. นายแผด สตารัตน์                            กรรมการ
 5. นายวิสูต ปิ่นตบแต่ง                          กรรมการ
 6. ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์                  กรรมการและเลขานุการ

กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต

 1. ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา                    ประธานกรรมการ
 2. รศ.ดร.ปภพ สินชยกุล                        กรรมการ
 3. รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว                    กรรมการ
 4. ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น                        กรรมการ
 5. ดร.มณฑาทิพย์ คงมี                         กรรมการ
 6. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์                กรรมการ
 7. ผศ.ดร.สุนิศา สงวนทรัพย์                กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และให้มีวาระปฏิบัติงานตามวาระหัวหน้าภาควิชาฯ

สั่ง ณ วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

(นางสาวณิชานันท์  เกินอาษา)

หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา