Get Adobe Flash player

คณะกรรมการของภาควิชากีฏวิทยา

คณะกรรมการฝ่ายบริหารภาควิชาฯ

 1. รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว                  ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ดร. อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์                กรรมการ
 3. รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล                        กรรมการ
 4. ผศ.ดร. โสภณ อุไรชื่น                        กรรมการ
 5. ดร. ณิชานันท์ เกินอาษา                    กรรมการ
 6. ดร. มณฑาทิพย์ คงมี                         กรรมการ
 7. ดร. สุนิศา สงวนทรัพย์                       กรรมการ
 8. ดร. รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์               กรรมการ
 9. น.ส. เสาวลักษณ์ จิตตยัง                    กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายศึกษาและงานประกันคุณภาพฯ

 1. รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว                    ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ดร. อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์                  กรรมการ
 3. รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล                          กรรมการ
 4. ผศ.ดร. โสภณ อุไรชื่น                           กรรมการ
 5. ดร. มณฑาทิพย์ คงมี                            กรรมการ
 6. ดร. สุนิศา สงวนทรัพย์                          กรรมการ
 7. น.ส. เสาวลักษณ์ จิตตยัง                       กรรมการ
 8. นางปราณิศา วุฒาพาณิชย์                 กรรมการ
 9. นางสาวศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง                กรรมการ
 10. ดร.  ดวงทิพย์ กันฐา                              กรรมการ
 11. นายวิชัย สรพงษ์ไพศาล                       กรรมการ
 12. นายภราดร ดอกจันทร์                          กรรมการ
 13. นายวิศรุต เสรีนิราช                              กรรมการ
 14. ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์                  กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายวิจัย และบริการวิชาการ

 1. รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว                     ประธานกรรมการ
 2. ผศ.ดร. อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์                  กรรมการ
 3. รศ.ดร. ปภพ สินชยกุล                         กรรมการ
 4. ผศ.ดร. โสภณ อุไรชื่น                          กรรมการ
 5. ดร. มณฑาทิพย์ คงมี                           กรรมการ
 6. ดร. สุนิศา สงวนทรัพย์                         กรรมการ
 7. ดร. รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์                 กรรมการ
 8. นายแผด สตารัตน์                               กรรมการ
 9. นายวิสูต ปิ่นตบแต่ง                            กรรมการ
 10. นางสาวศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง              กรรมการ
 11. นายวิชัย สรพงษ์ไพศาล                     กรรมการ
 12. นายภราดร ดอกจันทร์                         กรรมการ
 13. นายวิศรุต เสรีนิราช                             กรรมการ
 14. ดร. ดวงทิพย์ กันฐา                             กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนิสิต

 1. รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว                  ประธานกรรมการ
 2. ดร. มณฑาทิพย์ คงมี                         กรรมการ
 3. ดร. สุนิศา สงวนทรัพย์                       กรรมการ
 4. นางสาวศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง            กรรมการ
 5. นายวิชัย สรพงษ์ไพศาล                   กรรมการ
 6. นายภราดร ดอกจันทร์                       กรรมการ
 7. นายวิศรุต เสรีนิราช                            กรรมการ
 8. ดร. รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์                กรรมการและเลขานุการ