Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ

ภาควิชากีฏวิทยาร่วมกับศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ โดยการสนับสนุนจาก อพท. 3 จัดหลักสูตร การจัดการศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสาน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อเป็นการอนุรักษ์สวนมะพร้าวให้คงอยู่กับวิถีชุมชนคนตะเคียนเตี้ยในเส้นทางวิถีมะพร้าวชาวตะเคียนเตี้ย (Coconut Tourism)  ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2561

น.ส. ศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ภาควิชากีฏวิทยา และน.ส.ปาริชาติ จำรัสศรี นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชากีฏวิทยา ได้เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้ในหลักสูตร การจัดการศัตรูมะพร้าวแบบผสมผสานเพื่อให้เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวได้เรียนรู้วิธีการต่างๆ ในการควบคุมศัตรูพืช ได้แก่ หนอนหัวดำมะพร้าว แมลงดำหนามมะพร้าว ด้วงแรดมะพร้าว และด้วงงวงมะพร้าว โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีการติดตามความก้าวหน้าการเพาะเลี้ยงแตนเบียนบราคอน ฮีบีเตอร์ ( Bracon hebeter Say)และถ่ายทอดความรู้การเพาะเลี้ยงเชื้อราเมตาไรเซียม Metarazium anisopliae (Metchnikoff) Sorokin ซึ่งเป็นเชื้อราเขียวที่ทางศูนย์วิจัยควบคุมศััตรูพืชทำการศึกษาประสิทธิภาพและเพาะเลี้ยงเพิ่มปริมาณเพื่อใช้ในการควบคุมด้วงแรดมะพร้าว

ภาควิชากีฏวิทยาให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างแมลงเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

รศ.ดร.นันทศักดฺิ์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา ได้ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างแมลง แก่อาจารย์ผู้สอนวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากกรานพิทยา ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ส่งอาจารย์ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มารับตัวอย่างแมลง ณ ภาควิชากีฏวิทยา ในวันที่่ 5 สิงหาคม 2558

 

11824068_10203194513783152_273716274_n 11846279_10203194514103160_929950567_n รูปภาพ1