Get Adobe Flash player

บริการวิชาการ

ภาควิชากีฏวิทยาให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างแมลงเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

รศ.ดร.นันทศักดฺิ์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา ได้ให้ความอนุเคราะห์ตัวอย่างแมลง แก่อาจารย์ผู้สอนวิชากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนปากกรานพิทยา ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน โดยทางโรงเรียนได้ส่งอาจารย์ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์มารับตัวอย่างแมลง ณ ภาควิชากีฏวิทยา ในวันที่่ 5 สิงหาคม 2558

 

11824068_10203194513783152_273716274_n 11846279_10203194514103160_929950567_n รูปภาพ1