Get Adobe Flash player

สายสนับสนุน

วิสูต

 

นาย วิสูต ปิ่นตบแต่ง

Mister Wisoot Pintobtang

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

หน่วยงาน : ภาควิชากีฏวิทยา กำแพงแสน

โทรศัพท์ : 034-351-886 ต่อ 3314

ห้องพัก : ตึกภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

E-mail: agrwipi@ku.ac.th

การศึกษา

วท. บ (เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ไทย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

แมลงศัตรูพืชทางการเกษตร และ แมลงศัตรูพืชผลผลิตทางการเกษตร

แผด

 

นาย แผด สตารัตน์

Mister Pad Starat

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

หน่วยงาน : ภาควิชากีฏวิทยา กำแพงแสน

โทรศัพท์ : 034-351-886 ต่อ 3316

ห้องพัก : อาคารปฏิบัติการ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

E-mail: agrpad@ku.ac.th

การศึกษา

วท. บ. (เทคโนโลยีการเกษตร), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และแมลงศัตรูพืชทางการเกษตร (Entomology)

 ภาพ-นางสาวศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง

นางสาวศิริวรรณ ทุนคุ้มทอง

Miss Siriwan Tunkumthong

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

โทรศัพท์ : ภายนอก/โทรสาร: 034-351-886 ภายใน: 3314

E-mail: fagrswt@ku.ac.th

ห้องพัก: ห้อง 3101 ตึกภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ขณะนี้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ประวัติการศึกษา

วท.ม. กีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วท.บ. เกษตรศาสตร์ (กีฏวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี

(Biological Control of Insect Pests)

ดวงทิพย์

ดร. ดวงทิพย์ กันฐา

Dr. Duangthip Kantha

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร

โทรศัพท์ : ภายนอก/โทรสาร: 034-351-886 ภายใน: 3314

ห้องพัก: ห้อง 3101 ตึกภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

E-mail: agrdtk@ku.ac.th

การศึกษา

Ph.D. Entomology, Kasetsart University, Thailand

M.S. Entomology, Kasetsart University, Thailand

B.S. Agriculture (Entomology), Kasetsart University, Thailand

สาขาเชี่ยวชาญ

– การควบคุมแมลงเคหสถาน (House Hold Insect Control)

– การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ (Conservation Biological Control)

– การป้องกันกำจัดมดในแปลงเกษตร (Ant Control in Plantation Agriculture)

 
 
 วิศรุต

นาย วิศรุต เสรีนิราช

Mr. Wisarut Sereenirach

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

โทรศัพท์ : 034-351-886 ต่อ 3314

ห้องพัก : ตึกภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

E-mail: fagrwrs@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

วทบ. วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน

 

ภาพ-นางสาว เสาวลักษณ์ จิตตยังกูล

นางสาว เสาวลักษณ์ จิตตยังกูล

Miss Salvalak Jittayangkul

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

E-mail: agrsaj@ku.ac.th

โทรศัพท์ ภายนอก / โทรสาร 034-351-886 ภายใน 3314

ประวัติการศึกษา
สถานศึกษา สถาบันราชภัฎนครปฐม

วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

ภาพ-นางปราณิศา วุฒาพาณิชย์

นาง ปราณิศา วุฒาพาณิชย์

Missis Pranisa Voottapranit

ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ชั้น 3

หน่วยงาน : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

โทรศัพท์ : 034-351-886 ต่อ 3314

ห้องพัก : ธุรการภาควิชากีฏวิทยา กำแพงแสน

E-mail: agrprl@ku.ac.th

การศึกษา

อนุปริญญา บริหารธุรกิจ, โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม, ไทย

 
 ภาพ-นางดารา ขานทะราชา

นาง ดารา ขานทะราชา

Missis Dara Kantaracha

ตำแหน่ง พนักงานผลิตทดลอง ชั้น 2

หน่วยงาน : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

โทรศัพท์ : 034-351-886 ต่อ 3314

ห้องพัก : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

การศึกษา

ป.4 โรงเรียนบ้านหนองแวง จ.ร้อยเอ็ด, ไทย

 

ภาพ-นางคง มีสุขดี

นาง คง มีสุขดี

Missis Kong Meesukdee

ตำแหน่ง นักการภารโรง

หน่วยงาน : ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

โทรศัพท์ : 034-351-886 ต่อ 3314

ห้องพัก : ภาควิชากีฏวิทยา กำแพงแสน

การศึกษา ม.3