Get Adobe Flash player

นิสิตศึกษาดูงานนอกสถานที่

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ในรายวิชา 02026332 การเลี้ยงไหม

ผศ. ดร. อุไรวรรณ  นิลเพ็ชร์  นำนิสิตไปเรียนรู้การทอผ้าไหมแพรวา และการทอผ้าจก ที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร

รูปภาพ6 รูปภาพ7 รูปภาพ8 รูปภาพ5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และเข้าชมนิทรรศการเรื่องภูษา แพรพรรณ สายสัมพันธ์อาเชียนที่ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ(มหาชน)

 

รูปภาพ3

รูปภาพ4รูปภาพ2รูปภาพ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การศึกษานอกสถานที่ในรายวิชา 02026332 แมลงศัตรูพืชสวน

ผศ. ดร. อุไรวรรณ  นิลเพ็ชร์  ได้นำวิธีการสอนที่ให้นิสิตได้เรียนรู้จากเกษตรกร ผู้มีประสบการณ์โดยตรง  ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยงโดยการนำนิสิตได้เรียนรู้เข้าเรียนรู้พืชกลุ่มต่าง ๆ ได้แก่

1. ไม้ผล : ส้มโอ และ ฝรั่งในเขต (อำเภอสามพราน และนครชัยศรี)

2. กลุ่มผักกินใน :  คะน้าและกวางตุ้ง ( ในเขตตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน)

3. กลุ่มไม้ดอก : มะลิ (ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน)

4. กลุ่มผักกินผล :  มะเขือยาว ( บ้านหนองปลาไหล อำเภอกำแพงแสน)

5. กลุ่มข้าวโพด  ( ในเขตตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน)

6. กลุ่ม ผักเครื่องเทศ :  กะเพรา โหรพา (( บ้านหนองปลาไหล อำเภอกำแพงแสน)

7. กลุ่มข้าว ( นาราภิรมย์ อำเภอดอนตูม)

ซึ่งนิสิตได้เรียนรู้ถึงวิธีการการปลูก  การดูแลรักษา  ปัญหาทางด้านโรค และแมลงที่พบ  และนิสิตสามารถสร้างแผนงานในการเข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาโรค และแมลงที่พบโดยแบ่งเป็นกิจกรรมเป็น 4 สัปดาห์ดังนี้

สัปดาห์แรกเป็นการเชิญเกษตรกร ผู้ทำหน้าที่ครูพี่เลี้ยง มาให้ความรู้เบื้องต้นในการปลูกพืชแต่ละกลุ่ม

รูปภาพ15รูปภาพ2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่สอง นิสิตจะไปเรียนรู้ในสถานจริง  และนำวิธีการแก้ไขปัญหาไปใช้ในพื้นที่

รูปภาพ5รูปภาพ4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่ 3  เป็นการไปประเมินผลการดำเนินการแก้ไขที่ได้ปฏิบัติไป

รูปภาพ9 รูปภาพ8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัปดาห์ที่ 4 นิสิตนำเสนอผลการเรียนรู้โดยมีเกษตรกร ครูพี่เลี้ยงมาร่วมให้ข้อมูล เพื่อนิสิตกลุ่มอื่น ๆ ได้เรียนรู้ด้วย

รูปภาพ14 รูปภาพ10