Get Adobe Flash player

เกียรติบัตร และรางวัลที่ได้รับ

ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม 

17 24 38 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2553 โล่ประกาศเชิดชูเกียรติ ผู้นำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 19

มกราคม 2553

2555   รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2555 จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555

2555  รางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2555 ชุดโครงการ “การพัฒนาไหมอีรี่สู่อุตสาหกรรม” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ในวันที่ 20 ธันวาคม 2555.

2556 รางวัลนิสิตเก่าดีเด่นคณะเกษตร ประจำปี 2555 จากสมาคมนิสิตเก่าคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2556

2557 รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ ปี 2556 รางวัลระดับ SILVER ผลงานวิจัยเรื่อง “การผลิตไหมอีรี่และผลิตภัณฑ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology)” จากสำนักงานวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557

 

 

 

พ.ศ. 2556

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบประกาศนียบัตรเพื่อประกาศเกียรติคุณ แก่ดร.ดวงทิพย์ กันฐา และรองศาสตรจารย์ ดร.อินทวัฒน์ บุรีคำ (อาจารย์ที่ปรึกษา) ในฐานะที่ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นโครงการ “ค่ายนักประดิษฐ์รุ่นใหม่” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2556 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา กลุ่มเรื่องที่ 1สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร ให้ไว้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

scan167(2)

3 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2557

 

ผีเสื้อในสกุล Sirindhornia ค้นพบโดย รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้วและทีมงานจากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการรายงานชนิดใหม่ของโลก 4 ชนิดด้วยกัน คือ Sirindhornia pulchella จากอุทยานแห่งชาติเขานัน Sirindhornia chaipattana และ Sirindhornia curvicosta จากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด และ Sirindhornia bifida จากสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด  สกุลผีเสื้อกลางคืนสิรินธร (Sirindhornia) เป็นชื่อผีเสื้อกลางคืนสกุลใหม่ของโลกที่ได้รับพระราชทานพระราชวินิจฉัยชื่อสกุลและชื่อภาษาไทยจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 โดยผีเสื้อสกุลใหม่นี้เป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก จัดอยู่ในวงศ์ Tortricidae วงศ์ย่อย Olethreutinae เผ่า Enarmoniini

 

รูปภาพ1

รูปภาพ2

 

 

 

3. Sirindhronia curvicasta2. Sirindhronia chaipattana

1. Sirindhronia pulchella 4. Sirindhronia bifida

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2558

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 รศ.ดร. นันทศักดิฺ์ ปิ่นแก้ว  รับรางวัลคลากรดีเด่นด้านการวิจัย

งานสถาปนาวิทยาเขตกำแพงแสน ครบรอบ 36 ปี

8071

747-2558-11-12-5363-IMG_1765

 

 

 

 

747-2558-11-12-5357-IMG_1631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2559

วันที่ 5 เมษายน 2559 คณะเกษตร กำแพงแสน ได้จัดโครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากร และได้มอบรางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติฯ จำนวน 3 รางวัล ให้แก่บุคลากรของภาควิชากีฏวิทยา  ได้แก่ รศ.ดร. นันทศักดิฺ์ ปิ่นแก้ว ผศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น และดร. สุนิสา สงวนทรัพย์

 

840-2559-04-05-6205-121 840-2559-04-05-6200-IMG_9692 840-2559-04-05-6201-IMG_9694

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ที่การประชุมอนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย ครั้งที่ ๖ จัดโดยภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มอบเกียรติบัตร เพื่อแสดงว่า นายภารดรดอกจันทร์ นายนันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว และนายสุรเชษฐ อนันต์ ได้รับรางวัลดีเลิศ การเสนอผลงานวิชาการภาคโปสเตอร์ กลุ่มสัตว์ เรื่องความหลากหลายของหนอนผีเสื้อในสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช จังหวัดนครราชสีมา

FB_IMG_1464447249726 FB_IMG_1464447229585 FB_IMG_1464447237725FB_IMG_1464447243696รูปภาพ2

 

 

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้มอบเกียรติบัติให้แก่นางสาววรรณวิลาศ หงษ์ทอง ผู้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง ศักยภาพในการเป็นพาหะนำโรคพยาธิหนอนหัวใจสุนัขของยุงในพื้นที่เคหสถานตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดี ภาคบรรยาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรม  บุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รูปภาพ7 รูปภาพ3 รูปภาพ4รูปภาพ6

 

 

 

รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ถวายรายงานต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับผีเสื้อหนอนม้วนใบชนิดใหม่ของโลก ที่พระองค์ทรงพระราชทานชื่อ “ผีเสื้อรัตติสิริน” (Eucosmogastra sirindhornae) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

 

39112 39113 39114 39115 39116

 

ผีเสื้อรัตติสิรินเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กมีปีกแผ่กว้างเพียง 13.4 มิลลิเมตร สีสันบนปีกมีความโดดเด่น ปีกคู่หน้ามีลวดลายสีน้ำตาลอ่อนและเข้มสลับกับจุดแต้มสีน้ำเงินปนเทา ส่วนปีกคู่หลังมีแต้มสีเหลืองขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยขอบสีน้ำตาลเข้ม อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้มีลักษณะโดดเด่นแตกต่างจากชนิดอื่นในสกุลนี้อย่างชัดเจน และได้รับการยืนยันความถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญในพิพิธภัณฑ์แมลงหลายแห่งในต่างประเทศ นอกจากนี้ผีเสื้อรัตติสิรินมีเพียงตัวอย่างเพศผู้เพียงตัวเดียวเท่านั้นในประเทศไทย เก็บได้จากพื้นที่ป่าดิบชื้นของสถานีวิจัยสัตว์ป่าป่าพรุ ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส