Get Adobe Flash player

ปรัชญา  ปณิธาน  และวิสัยทัศน์ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการกีฏวิทยา  ผลิตบัณฑิตที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อ การเรียนการสอนและองค์ความรู้ใหม่

วัตถุประสงค์ของภาควิชากีฏวิทยา

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานในการศึกษา มีวัตถุประสงค์พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านกีฏวิทยาให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบันมีการผลิตบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ที่มีความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงทฤษฏีและประยุกต์ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สามารถผลิต
ผลงานวิชาการระดับมาตรฐานสากล ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 

นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนพัฒนา และแผนงานประกันคุณภาพ

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขากีฏวิทยา  มุ่งเน้นการผลิตบัณทิตให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการด้านกีฏวิทยา ควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย และ อนุรักษ์ประเพณีที่ดีงามมิให้สูญหายไปจากสังคมให้แก่บัณฑิตสาขากีฏวิทยา ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เพื่อให้มีความรู้ความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงทฤษฏีและประยุกต์ สร้างสรรค์และผลิตผลงานวิชาการระดับมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะเกษตร กำแพงแสน ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

การวิจัยและนำผลงานวิจัยมาสนับสนุนการเรียนการสอน

 

หนอนกฤษณา Picture 069