Get Adobe Flash player

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์

 

564223_157148474416400_1989860616_n 10407448_10152890318023252_7228071127612026732_n 10393763_10152890317643252_3352212606314214802_n 1514585_10152890317713252_1092917469783551416_n 1469961_10152890318173252_4190480713582904992_n 1255153_10152890317883252_6654196745381678525_n Beetle_collection 11160077_10153234391723252_1418503350_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นมา

เนื่องในวโรกาศพรราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ ๖ รอบ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงต่อพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมกีฏและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้น ในลักษณะของอุทยานธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเป็นศูนย์การศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงแมลงที่สวยงาม แมลงหายาก และใกล้สูญพันธุ์ รวมทั้งเป็นต้นแบบการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานด้านแมลงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์แมลงที่มีชีวิต (Life Insect Museum)

ในปีพ.ศ. ๒๕๔๙ ได้มีการเปลี่ยนชื่อศูนย์เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน โดยมีภารกิจหน้าที่ในการศึกษาค้มคว้าข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับแมลง และสร้างกลไกการเรียนรู้ในรูปแบบของสื่อการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ให้กับเยาวชนและประชาชนในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย

เนื่องในวโรกาศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในปี ๒๕๔๙ นั้น ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เห็นความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิิ่งแวดล้อม จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงการท่องเที่ยวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในรูปแบบของอาคารนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แมลง ประโยชน์ที่จะได้รับจากอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ไม่เฉพาะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ สำหรับเยาวชน ประชาชน หรือสถาบันการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของประเทศ พร้อมทั้งได้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีจิตสำนึกการอนุรักษ์ สภาพแวดล้อมและความสมดุลของธรรมชาติโดยรวม

ในปีพ.ศ. ๒๕๕๗ ได้มีการเปลี่ยนศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม มาอยู่ในสังกัดของภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จนถึงปัจจุบัน

วัตถุประสงค์

  •  เป็นพิพิธภัณฑ์แมลงมีชีวิต (Life Insect Museum) ในรูปแบบสวนแมลงหลากชนิดในสภาพธรรมชาติ (Natural Insect Zoo) ถือเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนในการพัฒนารูปแบบสวนแมลง หรือสวนผีเสื้อ เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
  • เป็นแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบของนิทรรศการแมลง (Insect Gallery Room) ภายในบริเวณพื้นที่อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ สำหรับการศึกษาของเยาวชนและสาธารณชน ในภูมิภาคตะวันตกของประเทซ
  • สร้างสื่อการเรียนรู้สำหรับถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้วยกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรแมลง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพที่เสริมสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยีปฏิบัติการในการจัดเก็บและรักษาตัวอย่างทรัพยากรแมลง (Collection of Insect Specimens) และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม

การจัดแสดงทางนิทรรศการวิชาการและการท่องเที่ยว

  • การแสดงพิพิธภัณฑ์แมลงและการจำแนกแมลง
  • การแสดงนิทรรศการวิชาการเกี่ยวกับแมลง
  • การแสดงแมลงกับระบบนิเวศภาคสนาม
  • การแสดงการใช้ประโยชน์จากแมลง