Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศข่าว เรื่อง ภาควิชากีฏวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ไหว้ครู และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561

ภาควิชากีฏวิทยาจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ไหว้ครู และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาฯ ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

ประกาศข่าว เรื่อง รับสมัครโครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (รับตรงเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2561

ดวยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีความประสงคจะรับสมัครบุคคล
เขาศึกษาในโครงการสงเสริมโอกาสศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม
(รับตรงเพิ่มเติม) ประจําปการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดดังลิงค์ที่แนบมาด้านล่าง

http://esd.psd.kps.ku.ac.th/quota/doc/prs/round5%20Update%2012-7-61.pdf

 

 

ประกาศข่าว  เรื่องการรับสมัตรนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคต้น)

ภาควิชากีฏวิทยาเปิดรับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคต้น)http://www.grad.ku.ac.th/application/
สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559-17 กุมภาพันธ์ 2560

รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ภาคพิเศษ)
GRAD.KU.AC.TH

 

ประกาศเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2559

ขอเรียนเชิญบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมส่งผลงานวิชาการ
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://esd.psd.kps.ku.ac.th/conf2016/

ประกาศข่าว  JOB FAIR 2016

 

ขอเชิญนิสิตทุกคน ทุกคณะ ทุกสาขา ร่วมกิจกรรม JOB FAIR 2016 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 9:00-16:00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่น อาคารศูนย์มหาวิทยาลัย และสามารถตรวจสอบตำแหน่งรับสมัครงานของแต่ละบริษัทล่วงหน้าได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม :
บริษัท เคโมคราฟ จำกัด – รับสมัครตำแหน่งงาน

ประกาศข่าว ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ

ขอเชิญนิสิตที่ลงทะเบียนรายวิชาสัมมนา 02026497, 02026597, 02026697, นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชากีฏวิทยา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย คุณณัฐพงษ์ ธีระภัทรานนท์ ผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ เทคนิคการพูดต่อหน้าสาธารณชน เทคนิคการจดจำบทพูดสัมมนา และการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าในการสัมมนา ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องเรียน 3112 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์

เวลาเปิดให้บริการยืม-คืนหนังสือ วารสาร ปัญหาพิเศษฯลฯภาควิชากีฏวิทยาเปิดให้บริการห้องสมุดภาควิชากีฏวิทยา

วันจันทร์-ศุกร์   เวลา 9.00 – 14.00 น.

ข้อกำหนด

  1. นิสิตลงบันทึกรายละเอียดของหนังสือและลงชื่อในแฟ้มบันทึกการยืมคืนหนังสือที่ห้องสมุดทุกครั้งที่นำหนังสือออกนอกห้องสมุด
  2. กำหนดการยืมต่อครั้ง ยืมได้ 2 สัปดาห์ ถ้านิสิตมีประสงค์ที่จะยืมต่อให้มาทำเรื่องคืนและยืมต่อที่ห้องสมุดทุกครั้ง

.