Get Adobe Flash player

ข่าวการศึกษา/ทุนการศึกษา

ประชาสัมพันธ์ ภาคต้น ปีการศึกษา 2559

 

เรื่อง: ทุนทำงานนิสิต

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มีการจัดสรรทุนทำงานให้กับนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2, 3 และ 4  ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ประจำปีการศึกษา 2559

นิสิตขอรับและส่งใบสมัครขอรับทุนทำงาน ได้ที่ธุรการภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม-9 กันยายน 2559 (เวลา 8.30-16.30 น.)

เรื่อง: การส่งหัวข้อปัญหาพิเศษ

ให้นิสิตภาควิชากีฏวิทยาชั้นปีที่ 4 ทุกคน ส่งหัวข้อปัญหาพิเศษ ภายในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 ที่ห้องธุรการภาควิชากีฏวิทยา (คุณปราณิศา วุฒาพาณิชย์

รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว

หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยา

เรื่อง: โครงการพัฒนาทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษ Paper Reading ครั้งที่ 2 (ภาคต้น ปีการศึกษา 2559)

ขอนัดเวลาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษในหัวข้อ Paper Reading สอนโดย ดร. ยุวธิดา ศรีพลแท่าน นิสิตภาควิชากีฏวิทยาที่สนใจเรียนมาลงชื่อและตกลงเวลาเรียนที่ห้อง 3106  ภาควิชากีฏวิทยา (ห้องประชุม) เวลา 16.30 น. ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559

ดร.ยุวธิดา ศรีพลแท่น