Get Adobe Flash player

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิ เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านพลอยภูมิและคุณครูรวมทั้งสิ้น 21 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แมลง และอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00-12.00 น.

12336349_10207529908821192_2063477866_n 12325308_10207529936021872_1222334058_n 12319592_10207529314046323_271952428_n 12319572_10207529757577411_65101287_n 12311975_10207529912981296_124279856_n 12277269_10207529745097099_1097349539_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลเยี่ยมชมอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ

นักเรียนโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูลชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 6 จำนวน 85 คน  เข้าเยี่ยมชมอุทยานแมล

เฉลิมพระเกียรติฯ ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 เวลา 09.30-10.30 น.

?_6671 ?_4743 20150911_105253 20150911_105049(0) 20150911_105008 20150911_103055(0) 20150911_103250 20150911_104123 20150911_104826 20150911_102707 20150911_102502 20150911_102009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเพลินพัฒนา เยี่ยมชมอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรตฺิฯ

นักเรียนโรงเรียนเพลินพัฒนา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เยี่ยมชมอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติฯ และพิพิธภัณฑ์ผีเสื้อ ในวันพุธที่ 2 และวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่คณะครูโรงเรียนเพลินพัฒนาและศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏสิ่งแวดล้อมได้ร่วมกันสร้างกิจกรรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ให้แก่นักเรียนโดยจัดเป็นฐานกิจกรรมให้แก่นักเรียนดังนี้

  1. กิจกรรมเพื่อนของผีเสื้อ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จักแมลงผสมเกสรดอกไม้ เช่น ผึ้ง ชันโรง และแมลงภู่
  2. กิจกรรมแรลลี่เพื่อค้นหาต้นไม้ที่เหมาะสมเป็นพืชอาหารของแมลงชนิดต่างๆ ในแต่ละช่วงระยะเวลาของวงจรชีวิต และการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอาหารสำหรับแมลง
  3. กิจกรรรมการซึมซับกับบรรยากาศบ้านของผีเสื้อ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผีเสื้อ
  4. กิจกรรมตามหาเพื่อนนักพรางตัว เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พฤติกรรมการพรางตัวของตั๊กแตนกิ่งไม้
  5. กิจกรรรมตามติดชีวิตผีเสื้อ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงปัจจัยที่จำเป็นสำหรับการเลี้ยงผีเสื้อในแต่ช่วงของการเจริญเติบโต

 

 

เพลินพัฒนา_2822 เพลินพัฒนา_3597 เพลินพัฒนา_6229 เพลินพัฒนา_7130 เพลินพัฒนา_7556 เพลินพัฒนา_55 เพลินพัฒนา_1108 เพลินพัฒนา_3907

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลสาริน เยี่ยมชมอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรตฺิฯ 

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสาริน จำนวน 25 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และโดมแมลง ในวันที่ 27 สิงหาคม 2558

เยี่ยมชม โดมแมลง_9254 เยี่ยมชม โดมแมลง_1325 เยี่ยมชม โดมแมลง_2228 เยี่ยมชม โดมแมลง_2253 เยี่ยมชม โดมแมลง_2424 เยี่ยมชม โดมแมลง_2735 เยี่ยมชม โดมแมลง_3163 เยี่ยมชม โดมแมลง_3296 เยี่ยมชม โดมแมลง_6298 เยี่ยมชม โดมแมลง_6384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียน สุคนธีรวิทย์ ทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

ด้วยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม  จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ ๑-๒ โครงการ “ทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติการวิทยาศาสตร์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผ่านกิจกรรมทางการเกษตรในห้องเรียนมีชีวิต โดยได้จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมชมอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ เพื่อชมการเพาะเลี้ยงแมลงที่สวยงาม แมลงหายากและสูญพันธุ์ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

รูปภาพ4 รูปภาพ3รูปภาพ5 รูปภาพ1

 

 

 

รูปภาพ2

 

 

 

โรงเรียนสยามสามไตร ศึกษาเรื่อง วงจรชีวิต การดำรงชีวิต และประโยชน์ของแมลง

นักเรียนชั้นอนุบาล ๑-ประถม ๓จำนวน ๑๑ คนจากโรงเรียนสยามสามไตร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ศึกษาดูงานเรื่องวงจรชีวิต การดำรงชีวิต และประโยชน์ของแมลง ณ อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ ๒ กรกฏาคม ๒๕๕๘

เยี่ยมชม โดมแมลง_3408 เยี่ยมชม โดมแมลง_1429 เยี่ยมชม โดมแมลง_1791

เยี่ยมชม โดมแมลง_2425 เยี่ยมชม โดมแมลง_2580 เยี่ยมชม โดมแมลง_3330