Get Adobe Flash player

ทะเบียนนิสิตเก่า

รายชื่อนิสิตเก่าภาควิชากีฏวิทยา ที่เข้าร่วมงาน Seed Bug At the Home ณ ฟิวด์แลปภาควิชากีฏวิทยา วันที่ 28 มีนาคม 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น รุ่น เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ปัจจุบันหรือชื่อบริษัทที่ทำงาน
1 ดวงเดือน ศรีพนา อ้อย 41 081-4220026 กรมวิชาการเกษตร
2 พัชรี จันทร์สมบูรณ์ หุย 41 085-3932993 ชลบุรี
3 วัฒนา จันทร์สมบูรณ์ วัด 41 081-6487678 ชลบุรี
4 ธเนศ โอสถจันทร์ กิ้ง 41 089-2039638 บ.เอ ไอ เอ
5 ศ.ดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ กบ 41 081-5635465 คณะเกษตร บางเขน ม.เกษตรศาสตร์
6 วิศรุต ดำทรงศรี จิ๊บ 41 086-8206533 สำนักพระราชวัง
7 น.อ.หญิง สุมนา จุลโมกข์ 41 097-9416441,084-4600740 สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
8 สุภราดร สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง บู่ 41 081-8894348 สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืชกรมวิชาการเกษตร
9 อนุชิต ชวนะธานนน์ โชติ 47 096-8839983 ส่วนตัว
10 อาคม จิตรนบก อุ๋ย 47 084-9191117 ไมตรีจิตบางเลน
11 มนตรี ตั้งไมตรีจิต ตี๋ 47 081-8613627 พี.วาย.เอ็ม. อินเตอร์โปรดักส์
12 สถาพร อ้นจู ฟลุค 65 085-1254711 ม.เกษตร
13 เรืองยศ ตันติยุทธ ยศ 65 086-1505093
14 นราธิป ถาวรประเสริฐ นน 65 083-9808702 รพส.มก.กพส.
15 พลนิพัทธ์ จันทราอุกฤษฐ์ หยุ่ย 68 099-4986996 บ.เจียไต๋ จก.
16 ดรุณี ขันทองดี ณี 68 082-9886091 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ราชบุรี
17 นภัสวรรณ เรียงแหลม เมษ์ 68 091-2725652 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี
18 อุษา ประสิทธิเวช ตาล 64 086-8021270 บริษัทรักบ้านเกิดจำกัด
19 นงนุช ช่างสี นุช 64 081-1109645 กรมป่าไม้
20 วชิราพันธ์ สุนทรวิภาต วชิ 64 086-1690361 สนง.เกษตรอำเภอป่าโมก
21 ปรมาภรณ์ สุรจันทร์ ปอ 64 087-1684997 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรจ.สุพรรณ
22 เสริมสุข มิว 56 089-8129380 originplatinum
23 เจนจิรา ลีละผลิน เจน 64 087-1603750 สนง.เกษตรอำเภอสังขละบุรี
24 ธนชัย เมธีสุรพันธ์ เป้ 66 089-1905199 ธุรกิจส่วนตัว
25 กฤตชญา ชาบุญเรือง อ๋าม 66 089-7188608 ธุรกิจส่วนตัว
26 สิรินภา สถิตย์ไพบูลย์ ตุ๊ก 66 087-506757 กรมวิชาการเกษตร
27 ปาริฉัตร บุริมสูงเนิน ต่าย 66 กรมควบคุมโรค
28 ยุพรัตน์ รังสันเทียะ มด 66 สถาบันวิจัยยาง
29 ชัยวัฒน์ พีรพัฒนภูมิ อ้วน 61 081-9948658 108 ม.3 ต. บางปลากด อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง
30 ปิยะ กิจประสงค์ ยะ 64 083-4470319 73ม.9ต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณ
31 ศรายุทร โม่ 54 081-7340153 77ม.ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด กรุงเทพฯ
32 สุปรียา สิงห์กม อุ้ม 65 082-7178408 298/20 ม.2ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
33 เบิร์ด 65 089-2534278 139/1 ม.5 ต.ด่านช้าง
34 วราภรณ์ จำรัสเลิศลักษณ์ โอ๋ 56 088-8942445 370/7 ม.5 ต.ดอนกรวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
35 นรากร แก้วพิจิตร แซพ 56 081-4808711 saapjumbeam2008@gmail.com
36 นวภัทร ภัทร 69 082-0819569 yaipatze@gmail.com
37 พรมณี มั่นการ เปิ้ล 69 092-8363143 172/30ม.4 ต. บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
38 ฤดีมาศ เสนเข้ม แตงโม 69 085-3785123 89ม.4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
39 ภราดร ดอกจันทร์ จิ๊บ 61 089-1161077 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จ.นครปฐม
40 ปาริชาติ กลุ่นพุฒซ้อน ป.ปลา 69 088-4597259 16/2 ม.1 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
41 อภิญญา ศรีอ่อนดี ม็อคค่า 69 082-2538259 โซตัสอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
42 อัฏฐพล เสมา อัค 69 090-0049694 89ม.4 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
43 พิมพ์ชนก ปิติภูมิวิเศษ นก 70 082-2534365 ศูนย์วิจัยข้าวสุพรรณบุรี
44 สุรเชษฐ อนันต์ เจ 70 085-3552672 เรียนป.โท
45 ณัฐกาญจน์ สุขขี พลอย 65 087-1964471 เรียนป.โท
46 ชวนพิศ ขำสุวรรณ ปุ้ย 65 085-7025477 เรียนป.โท
47 นววรรณ ปรมัตถ์สกุล โม 66 087-8418280 เรียนป.โท
48 สรญา ใจกล้า แนน 67 081-0118992 326 ม.10 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี
49 มนตรี ศรีสง่า มน 69 094-4961849 74/11ม.10 ต.จรเข้เผือก จ.กาญจนบุรี
50 อรรถพล พลัง เอ 56 080-4668818 7 ม.6 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66196
51 ณัฐธยาน์ พลัง นก 58 094-2422818 7 ม.6 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร 66196
52 ปกรณ์ พงศ์พิริยะกิจ แจ็ค 56 081-6937390 408ม.2 ต.เหนือคลองอ.เหนือคลอง จ.กระบี่81130
53 เกรียงศักดิ์ บุญปรกรณ์ กอล์ฟ 66 083-0324446 125ม.13 ต.สระสี่มุม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
54 มนตรี เอี่ยมเจริญ อ๊อฟ 68 080-6549579 21ม.1 ต.ชำแระ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
55 ธีรพงษ์ เชื่อมวงค์ พงษ์ 68 097-1806132 338ม.14 ต.ศรีสำราญ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
56 รัณธยา ทองแท่ง รัน 69 085-1794942 689/27 ถ.ชลประทาน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
57 สุรพงษ์ วงศ์สุวรรณ อู๋ 40
58 ภควัต บูม 68 091-1162316 357/27 ม.2 อ.เมือง จ.ตราด 23000
59 ณีรนุช อินเนตร กวาง 70 087-2072002 156 ม.6 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดิตก์53130
60 ณฐพรรณ ปฏิภาคโยธิน แอ้ 69 091-0791313 115/38ม. 4 ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 50140