Get Adobe Flash player

ข่าวสัมมนา/ฝึกอบรม

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Bee of Thailand: Potential Pollinators for Future Uses” 

โดย ผศ.ดร. ณัฐพจน์ วาฤทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 25ุ61 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 3104 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “อนุกรมวิธานแบบผสมผสานของแมลงวันผลไม้” 

โดย ดร. ยุวรินทร์ บุญทบ นักกีฎวิทยา ระดับชำนาญการ. สังกัดกลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25ุ61 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 3104 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

 

บรรยายพิเศษ หัวข้อ การพูดในที่สาธารณะ

โดยคุณณัฐพงษ์ ธีระภัทรานนท์ ผู้ดำเนินรายการและผู้ประกาศข่าว สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นอาจารย์พิเศษ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการพูดในที่สาธารณะให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมทั้งสิ้น 16 คน ในวิชาสัมมนา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตภาควิชาฯ โดยมีหัวหน้าภาคฯ เป็นตัวแทนรับมอบทุน ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้อง 3112 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

140822 140544 140815 140816 140817 140818 140819 140820 140821

บรรยายพิเศษ หัวข้อ “Coconut Pest Management in Asia and Pacific” 

โดย คุณวิไลวรรณ ทวีชศรี จากสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2558 เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง 3104 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

183668 20151021_125056 183665 183664 183667 20151021_125039

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนิสิตฟังการบรรยายพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์งานวิจัยในรายวิชา พื้นฐานการวิจัยด้านกีฏวิทยา

Prof. Dr. Masuhiro Tsukada จาก Shinshu University ประเทศญี่ปุ่นมาบรรยายพิเศษ เรื่อง Production of flame retardant silk fabrics with grafting technique ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้อง 3104 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มีผู้เข้าร่วมฟังบรรยายรวมทั้งสิ้น 62 คน

DSC_3690DSC_3692DSC_3694

DSC_3729DSC_3715DSC_3702

DSC_3731

DSC_3725

DSC_3691