Get Adobe Flash player

กิจกรรมปฐมนิเทศและไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560-2561

ภาควิชากีฏวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและไหว้ครู เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ภาควิชาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปริญญาตรี นิสิตบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าได้เข้าร่วมเพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยหัวหน้าภาควิชาฯ ได้แนะนำคณาจารย์ หลักสูตรฯ และกิจกรรมของภาควิชาฯ ให้กับนิสิตใหม่ ในโอกาสนี้ได้ให้รุ่นพี่ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นพี่ที่จบการศึกษาปัจจุบันทำงานแล้ว และนิสตปัจจุบันที่ได้รับเหรียญเรียนดี แบ่งปันประสบการณ์ การศึกษาและการทำงานให้กับนิสิตใหม่ของภาควิชาฯ ด้วย