Get Adobe Flash player

ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร

ภาควิชากีฏวิทยาได้จัดนิทรรศการณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงที่มีประโยชน์และให้โทษ แก่นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.) ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 3118 และ 3127  โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงพาหะนำโรค การเพาะเลี้ยงแมลงวันลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายขยะมูลฝอยและเพื่อนำไปผลิตเป็นโปรตีนเลี้ยงสัตว์ และแมลงอุตสาหกรรมได้แก่ผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมและผึ้ง