Get Adobe Flash player

ขยายเวลาการประเมินการเรียนการสอน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557

ระบบประเมินการเรียนการสอน ได้ขยายเวลาการประเมิน ภาคต้น ปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2557 เป็นต้นไป

จึงขอความร่วมมือนิสิต/อาจารย์ทุกท่านเข้าใช้ระบบประเมินการสอน ตามวันเวลาดังกล่าว
https://eassess.ku.ac.th/index-2.php

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษ

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอเชิญอาจารย์,นักวิจัย นิสิตและนักศึกษา เข้าร่วมฟังการสัมมนาพิเศษ  ในหัวข้อเรื่อง

Vectorial capacity and vector competence of mosquito carrying diseases

โดย ดร. ธัญลักษณ์ ฝั้นศิริ 

Medical Research Technologist

จาก USAMC-AFRIMS

ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 12.00-13.00 น.

ณ ห้อง 3127 ชั้น 1 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

(บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ)

ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป

กองวิเทศสัมพันธ์ ใคร่ขอนำส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ทุนแลกเปลี่ยนจากสหภาพยุโรป

ดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ทุนสหภาพยุโรป

การประชุมสัมมนานิสิตระดับนานาชาติ The 14th International Students Summit

นิสิตและบุคลากรวิทยาเขตกำแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ Tokyo University of Agriculture ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสัมมนานิสิตระดับนานาชาติ The 14th International Students Summit ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2557 ณ ห้องคอนเวนชั่น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
การสัมมนาวิชาการนานาชาตินี้ เป็นเวทีหนึ่งที่ส่งเสริมให้นิสิตที่กำลังศึกษาอยู่ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตรกรรมอาหาร และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความสนใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ อาหาร และ พลังงาน อันเป็นปัญหาที่โลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน โดยการสัมมนาดังกล่าวจะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ร่วมกับนิสิต นักศึกษาจากประเทศอื่นๆ จาก 24 ประเทศ เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต นักศึกษาด้วยกัน และเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติที่สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ในอนาคต โดยในปี 2557 นี้ การประสัมมนาดังกล่าวกำหนดจัดภายใต้หัวข้อ Food, Agriculture and Environment in the New Century  มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาจากประเทศสมาชิก ที่ศึกษาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านเกษตรกรรม อาหาร และสิ่งแวดล้อม การวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นช่องทางให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างคณาจารย์และนิสิต นักศึกษา ของไทย กับคณาจารย์และนิสิตจากประเทศสมาชิก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ใคร่ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นิสิต นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2557  ณ ห้องคอนเวนชั่น สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยสามารถลงทะเบียนรายชื่อการเข้าร่วมฟังการสัมมนาดังกล่าว ได้ที่ ลงชื่อเข้าฟัง ISS 14th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานวิเทศและประชาสัมพันธ์ กองธุรการ (กำแพงแสน)
เบอร์ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน 3256
โทรศัพท์ 034 325200
กนกวรรณ 099 351 4244
สุทัศน์ 087 959 5632

 

งานวันไหว้ครูและปฐมนิเทศปีการศึกษา 2557

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตภาควิชากีฏวิทยา เข้าร่วมงานวันไหว้ครูและปฐมนิเทศปีการศึกษา 2557

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคาม 2557 เวลา 9.00 น ณ ห้อง 3104 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน

โครงการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสาร

งานวิเทศและประชาสัมพันธ์กองธุรการ และกองบริการการศึกษา จัดฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารแก่นิสิต อาจารย์และบุคลากร ประจำภาคฤดูร้อนที่ 2 พ.ศ. 2557

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  และเป็นรายวิชา 2 ลักษณะ คือ 1. ชั้นเรียนปกติสำหรับผู้สมัครเรียนรายบุคคล 2. ชั้นเรียนตามความประสงค์ของกลุ่มผู้เรียนหรือหน่วยงาน

ผู้ที่สนใจสมัครและสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ อาคารกองบริการการศึกษา (กำแพงแสน) ตั้งแต่ 9 มิ.ย. 57 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP summer program ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น

ประชาสัมพันธ์โครงการ UMAP summer program ระหว่างวันที่ 18-29 สิงหาคม 2557 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น   ทั้งนี้มีกำหนดปิดรับสมัครภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2557 โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

หรือสืบค้นได้โดยตรงที่เว็บไซต์   http://www.isc.niigata-u.ac.jp/~miyatah/home_page_usco-c/

SummerProgram (NiigataU)

ค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร (วมว.)

คณะเกษตร กำแพงแสน จัดค่ายสนับสนุนความโดดเด่นทางการเกษตรและเทคโนโลยีทางการเกษตร โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.)

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการ วมว. เข้าร่วมทั้งสิ้น 30 คน เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เข้าร่วมกิจกรรมเรื่องประโยชน์และโทษจากแมลง ณ ภาควิชากีฏวิทยา

      

      

 

โครงการทุนการศึกษาและวิจัยของรัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships ประจำปี 2558

กองวิเทศสัมพันธ์ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาและวิจัยของ รัฐบาลออสเตรเลีย Endeavour Scholarships and Fellowships ประจำปี 2558 ตามไฟล์เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.aei.gov.au/endeavour และมีกำหนดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557

Endeavour2015

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2557 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น

กองวิเทศสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำภาคฤดูใบไม้ร่วง ปีการศึกษา 2557 จาก Utsunomiya University ประเทศญี่ปุ่น
โดยนิสิตที่สนใจสามารถส่งใบสมัครผ่านทางคณะฯ มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายใน 20 พฤษภาคม 2557 รายละเอียดดังแนบ

NVQY2412Z1HY-1