Get Adobe Flash player

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานในการศึกษา มีวัตถุประสงค์พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านกีฏวิทยาให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบันมีการผลิตบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ที่มีความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงทฤษฏีและประยุกต์ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สามารถผลิตผลงานวิชาการระดับมาตรฐานสากล ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ข่าวสารจากภาควิชา

ภาควิชากีฏวิทยา จัดโครงการปฐมนิเทศ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน เวลา 9.00-12.00 น. โดยในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.โกศล เจริญสม ...
อ่านต่อ
ภาควิชากีฏวิทยาจัดงาน"ถนนสายอาชีพ"เพื่อแนะนำแนวทางประกอบอาชีพให้กับนิสิตปริญาตรีชั้นปีที่ 3-4 ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2561 ณ ห้องเรียน 3112 ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน โดยได้รับเกียรติจากนิสิตเก่ามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นิสิตปัจจุบัน วิทยากร(จากซ้ายไปขวา) : 1.คุณปัญจะ ประสงค์ทรัพย์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร ชำนาญการ กรมวิชาการเกษตร ...
อ่านต่อ
ในวันที่ 19 กันยายน 2560 คณาจารย์และบุคลากรภาควิชากีฏวิทยา ร่วมเลี้ยงเกษียณอายุราชการให้แก่ ผศ.ดร. อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ โดยมี รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว หัวหน้าภาควิชาฯ เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต ...
อ่านต่อ
ภาควิชากีฏวิทยา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและไหว้ครู เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีในวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ภาควิชาฯ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร นิสิตปริญญาตรี นิสิตบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าได้เข้าร่วมเพื่อให้นิสิตมีโอกาสได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง โดยหัวหน้าภาควิชาฯ ได้แนะนำคณาจารย์ หลักสูตรฯ และกิจกรรมของภาควิชาฯ ให้กับนิสิตใหม่ ในโอกาสนี้ได้ให้รุ่นพี่ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ...
อ่านต่อ
ภาควิชากีฏวิทยาได้จัดนิทรรศการณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงที่มีประโยชน์และให้โทษ แก่นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.) ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 3118 และ 3127  โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงพาหะนำโรค การเพาะเลี้ยงแมลงวันลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายขยะมูลฝอยและเพื่อนำไปผลิตเป็นโปรตีนเลี้ยงสัตว์ และแมลงอุตสาหกรรมได้แก่ผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมและผึ้ง ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ผศ. ดร. อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ เป็นวิทยากร อบรมเรื่องแมลงศัตรูในนาข้าว ให้แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม  The Training Course on Environmental-Friendly Rice Production for CARD ...
อ่านต่อ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียน ภาควิชากีฏวิทยา ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ พิธีไหว้ครู       ...
อ่านต่อ
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "ความมหัศจรรย์ของโลกแห่งแมลง" โดยมีดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ เป็นตัวแทนหัวหน้าภาควิชาฯ เปิดงานร่วมกับคุณจรัญ ผู้พัฒน์ ณ ลานกลาง ชั้น 1 ...
อ่านต่อ
ภาควิชากีฏวิทยาจัดโครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยความรู้คิดและการวิเคราห์เชิงระบบ "การพัฒนาสมรรถนะด้านความคิดและการวิเคราะห์เชิงระบบ" ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม ...
อ่านต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ) (รอบสอง) สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 10 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.grad.ku.ac.th/app59_2/ ...
อ่านต่อ
Loading...