Get Adobe Flash player

ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหน่วยงานในการศึกษา มีวัตถุประสงค์พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านกีฏวิทยาให้ทันต่อยุคสมัยปัจจุบันมีการผลิตบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา ที่มีความสามารถด้านการค้นคว้าวิจัยทั้งเชิงทฤษฏีและประยุกต์ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม สามารถผลิตผลงานวิชาการระดับมาตรฐานสากล ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ข่าวสารจากภาควิชา

ภาควิชากีฏวิทยาได้จัดนิทรรศการณ์ให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงที่มีประโยชน์และให้โทษ แก่นักเรียนในโครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย(วมว.) ในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ 3118 และ 3127  โดยได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงพาหะนำโรค การเพาะเลี้ยงแมลงวันลายเพื่อใช้ประโยชน์ในการย่อยสลายขยะมูลฝอยและเพื่อนำไปผลิตเป็นโปรตีนเลี้ยงสัตว์ และแมลงอุตสาหกรรมได้แก่ผลิตภัณฑ์จากเส้นไหมและผึ้ง ...
อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ผศ. ดร. อุไรวรรณ นิลเพ็ชร์ เป็นวิทยากร อบรมเรื่องแมลงศัตรูในนาข้าว ให้แก่ผู้เข้าร่วมโปรแกรม  The Training Course on Environmental-Friendly Rice Production for CARD ...
อ่านต่อ
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ณ อาคารเรียน ภาควิชากีฏวิทยา ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ พิธีไหว้ครู       ...
อ่านต่อ
ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรกำแพงแสน และภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน "ความมหัศจรรย์ของโลกแห่งแมลง" โดยมีดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์ เป็นตัวแทนหัวหน้าภาควิชาฯ เปิดงานร่วมกับคุณจรัญ ผู้พัฒน์ ณ ลานกลาง ชั้น 1 ...
อ่านต่อ
ภาควิชากีฏวิทยาจัดโครงการกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้วยความรู้คิดและการวิเคราห์เชิงระบบ "การพัฒนาสมรรถนะด้านความคิดและการวิเคราะห์เชิงระบบ" ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยมีนิสิตชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม ...
อ่านต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (ภาคปกติ) (รอบสอง) สมัคร (เฉพาะทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น) ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 10 มิถุนายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: http://www.grad.ku.ac.th/app59_2/ ...
อ่านต่อ
ศิษย์เก่าภาควิชากีฏวิทยา ร่วมงานคืนสู่เหย้า ย้อนรำลึก พี่น้องกีฏวิทยา ณ ฟิวแล็บภาควิชากีฏวิทยา ในวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559   ...
อ่านต่อ
ภาควิชากีฏวิทยาได้จัดงานนิสิตพบผู้ประกอบการ จากการที่บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจให้บริการควบคุม-กำจัดปลวก, แมลง, สัตว์รบกวน และให้บริการด้านสุขอนามัยทั้งภายในห้องนำ้และภายนอกอาคาร ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชากีฏวิทยาได้ยื่นหนังสือขอเข้าแนะนำบริษัท ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะจบการศึกษา เพื่อจัดหาผู้มีความสนใจที่จะทำงานด้านดังกล่าวของบริษัท ...
อ่านต่อ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ...
อ่านต่อ
ภาควิชากีฏวิทยาจัดโครงการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมของบุคลากรและนิสิต โดยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ณ คณะเกษตร กำแพงแสน และมีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แมลง โดย ศ.ดร. สุธรรม อารีกุล ณ ภาควิชากีฏวิทยา โดยมีศ.ดร.สุธรรมอารีกุลเป็นประธานในการเปิดห้องพิพิธภัณฑ์แมลงฯ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนิสิตร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อศ.ดร. สุธรรม อารีกุล และแสดงร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ โดย ศ.ดร. สุธรรม ...
อ่านต่อ